หลักสูตรภาวะผู้นำ

หลักสูตรภาวะผู้นำ

หลักสูตรภาวะผู้นำ เป็นหลักสูตรที่สำคัญ ทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง และ องค์กร เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง และ องค์กร ไปสู่เป้าหมาย การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบุคลากรจะต้องมี ภาวะผู้นำ เพื่อการนำตนเอง และ องค์กร ไปสู่ความสำเร็จ
บทบาทของการเป็น ผู้นำ ในองค์กร จึงจำเป็นต้องสร้าง และ พัฒนาให้สอดคล้อง กับทิศทางการเปลี่ยนแปลง และผู้นำต้องเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อถือ และ ไว้วางใจจากผู้คนในองค์กร

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน supervisory skill

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน supervisory skill

Supervisory skill หมายถึง ทักษะหรือความสามารถในการเป็นผู้กำกับหรือหัวหน้างานที่มีความรับผิดชอบในการนำและกำหนดงานให้กับทีมหรือพนักงานในองค์กรหรือที่ทำงาน ซึ่งองค์ประกอบหลักของ supervisory skill ประกอบไปด้วย 1. การสื่อสาร การเป็นหัวหน้าที่ดี ต้องมีการสื่อสารที่มีความชัดเจน และมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของข้อมูลงาน และการสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO
แบบครบวงจร

Contact info

ข่าวสารงาน HR ส่งตรงถึงคุณ

กรอกอีเมลเลยวันนี้เพื่อติดตามเรื่องราวสำหรับหัวหน้างานและสิทธิพิเศษจาก TOPPRO ได้ก่อนใคร