หลักสูตรภาวะผู้นำ Leadership

หลักสูตรภาวะผู้นำ

หลักสูตรภาวะผู้นำ เป็นหลักสูตรที่สำคัญ ทำให้เกิดการ พัฒนาตนเอง และ องค์กร เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง และ องค์กร ไปสู่เป้าหมาย การดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบัน มีการแข่งขันสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบุคลากรจะต้องมี ภาวะผู้นำ เพื่อการนำตนเอง และ องค์กร ไปสู่ความสำเร็จ
บทบาท ของการเป็น ผู้นำ ในองค์กร จึงจำเป็นต้องสร้าง และ พัฒนาให้สอดคล้อง กับทิศทางการเปลี่ยนแปลง และ ผู้นำต้องเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อถือ และ ไว้วางใจจากผู้คน ในองค์กร

คุณลักษณะที่ดี ของ ภาวะผู้นำ

หลักสูตรภาวะผู้นำ

หลักสูตรภาวะผู้นำ ควรมีคุณลักษณะที่ดีของ ภาวะผู้นำ ดังนี้

  1. มีจุดมุ่งหมาย และ ใช้ความยืดหยุ่น 

  2. กล้ารับผิด และ รับชอบ 

  3. ซื่อสัตย์ สุจริต 

  4. สร้างแรงบันดารใจ ให้ผู้คน 

  5. การสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ 

  6. วุฒิภาวะ ทางอารมณ์มั่นคง 

ความต้องการพื้นฐานของคน Maslow Needs

หลักสูตรภาวะผู้นำ

หลักความต้องการ พื้นฐานของคน แบ่งออกได้ 5 ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 1 ต้องการปัจจัย 4

ขั้นที่ 2 ต้องการความมั่นคง ปลอดภัย

ขั้นที่ 3 ต้องการการยอมรับ จากสังคม

ขั้นที่ 4 ต้องการที่จะได้ การยกย่อง

ขั้นที่ 5 ต้องการที่ได้รับ ความสำเร็จ

Management Process

หลักสูตรภาวะผู้นำ

กระบวนการบริหารงาน 7 ข้อ ดังนี้

Planning การวางแผน และ ตัดสินใจเลือกแนวทาง การทำงาน และ ปรับปรุงพัฒนา

Organizing การจัดองค์กร หรือ หน่วยงานเพื่อให้รองรับแผนงาน และ ง่ายต่อการสื่อสาร

Staffing การทำให้มั่นใจ ว่าพนักงานแต่ละท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสม, เพียงพอต่อการทำงาน

Directing การกระตุ้นจูงใจให้พนักงาน แสดงออกถึง ศักยภาพสูงสุด, ชักนำให้มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย

Controlling การควบคุมงาน เพื่อวัดความสำเร็จ เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ต้องการ

Reporting การรายงานต่อผู้บริหาร ระดับสูงขึ้นไป เพื่อให้องค์กร สามารถติดตามภาพรวม

Budgeting การจัดทำงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนงาน ที่วางไว้

หากคุณกำลังมองหา หลักสูตรภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างาน มืออาชีพ
สามารถ เข้ารับการอบรมได้แบบออนไซต์ และ ออนไลน์
ติดต่อเราด่วน ที่ 033-166121

ลักษณะของผู้นำ หลักสูตรภาวะผู้นำ

หลักสูตรภาวะผู้นำ

ภาวะผู้นำ ( Leadership ) คือ กระบวนการ ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ มากกว่า พยายามใช้อิทธิพล ของตน หรือ กลุ่มตน กระตุ้น ชี้นำ ผลักดันให้บุคคลอื่น หรือ กลุ่ม บุคคลอื่นมีความเต็มใจ และ กระตือรือร้น ในการทำสิ่งต่างๆ ตามความต้องการ โดยมีความสำเร็จ ของกลุ่ม หรือองค์กรเป็นเป้าหมาย

ทฤษฎี X & Y ของ D. Mc Gregor

หลักสูตรภาวะผู้นำ

ทฤษฎี X คือ มนุษย์ส่วนใหญ่ มีนิสัยไม่ชอบการทำงาน พยายามหลีกเลี่ยงงาน เมื่อมีโอกาศ ดังนั้น การที่จะให้มนุษย์ทำงาน จึงต้องใช้วิธีบังคับ ควบคุม และ อำนวยการ

ทฤษฎี Y คือ มนุษย์ เป็นสิ่งที่สามารถ พัฒนาให้เติบโตได้ การที่จะดำรงองค์กร ในสังคมที่พัฒนานั้น จำเป็นต้องให้อิสระ ในการตัดสินใจ และลดการความคุม ให้น้อยลง

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO
แบบครบวงจร

ข่าวสารงาน HR ส่งตรงถึงคุณ

กรอกอีเมลเลยวันนี้เพื่อติดตามเรื่องราวสำหรับหัวหน้างานและสิทธิพิเศษจาก TOPPRO ได้ก่อนใคร